Ord, termer och begrepp som rör tal i bråkform

Skapad: 2012-10-02. Ändrad: 2012-10-02  

Ord, termer och begrepp som rör tal i bråkform

Tal i bråkform

Etymologiskt kommer bråk från det lågtyska brok ’brytning, brott’, ett översättningslån från latinets fractio, taget från arabiskans kasr ’brytning, brott’, översatt från sanskritens bhinna ’bruten’.

Brutet tal: rationellt tal som inte är ett heltal. Termen är numera mindre bruklig.

Bråk: ett uttryck av formen a/b eller a ”över” b

Tal i bråkform: ett tal uttryckt som ett bråk sägs vara i bråkform

Bråken 2/5 och 40/100 är olika bråk, men representerar samma tal

Rationellt tal: tal som är en kvot av två hela tal, varav det andra inte är noll

Bråkdel: reellt tal minus heltalsdelen

Bråkstreck: ett av tecknen – (vågrätt bråkstreck) och / (snett bråkstreck). Snett bråkstreck används företrädelsevis då man i löpande text vill skriva täljare och nämnare på samma rad.

Stambråk: bråk som har täljaren 1

Egentliga bråk: täljaren mindre än nämnaren

Oegentliga bråk: täljaren lika stor eller större än nämnaren

Allmänna bråk: gemensam beteckning för egentliga och oegentliga bråk

Decimalbråk: tal i decimalform

Tal i blandad form: tal som är skrivet som ett heltal och ett tal mindre än 1 uttryckt i bråkform

Proportion: (förhållande mellan två eller flera storheter) relation uttryckt som ett bråk. Bråket skrivs traditionellt med kolon i detta fall. Om Sara betalar 2/3 och Lovisa 1/3 så har de betalat i förhållandet 2:1 (”två till ett”).

Andel: kvot som anger förhållandet mellan en del och en helhet. Ex: Andelen salt i havsvattnet är 0,03 eller 3 %. Andelen röstande var 4/5 eller 80 %.


Länkar
Kiselman, C. & Mouwitz, M. (2009). Matematiktermer för skolan. NCM, Göteborgs universitet.